فمن عفا و أصلح فأجره علی الله

در این گونه موارد عفو کنید چرا که ((هر کس عفو و اصلاح کند اجر و @@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 466@@@ پاداش او بر خداست )) (فمن عفی و اصلح فاجره علی الله ). فمن عفا و اصلح فاجره علی الله پس هر کس کار خوب کند و خود را اصلاح کند پاداشش با خداست

2022-12-04
    ادلة ع عدم جواز الترحم ع المشرك
  1. سورة Sura الشورى Ash-Shura
  2. ( شوری/ 40) 2- « وان